Samenwerken is samen afspraken maken

Goed samenwerken start met communiceren. In de daadwerkelijke uitvoering maakt men hiervoor werkinstructies en (LEAN-)planningen. Veelal wordt dit vergeten in de ontwerp-/engineeringsfase. Maar hier zijn afspraken net zo belangrijk voor een goede oplevering van het virtuele gebouw.

Elk project is uniek
Net zoals in de uitvoering is er in de engineeringsfase geen enkel project gelijk. Veelal wisselt de samenstelling van het projectteam, met wisselende kennis en ervaring, evenals varianten in gebruikte engineeringssoftware. Daarnaast kan de BIM-ambitie van de opdrachtgever verschillen per project. Daarom moeten voor elk project opnieuw deze afspraken gezamenlijk vastgelegd worden.

Verwachtingmanagement
Belangrijkste doel van het protocol is het vastleggen van de verwachting van het op te leveren model, zowel voor de engineerende partij als voor de opdrachtgever. Deze verwachting vertaalt BURO BIM in afspraken over coördinaten, data-opbouw, data-uitwisseling en informatiemanagement. Deze afspraken worden door het team vastgelegd in een BIM-protocol. Dit betekent ook de vastlegging van de verwachtingen van de (aspect-)modellen.

BIM-management
Het vastleggen van deze afspraken is de taak van de BIM-coördinator. Deze maakt, vaak op basis van een template, een voorstel voor de vast te leggen afspraken. Hierna bespreekt het team deze en legt de afspraken vast. De BIM-coördinator bewaakt het protocol en controleert of de partijen zich aan de afspraken houden. Bevindingen worden gerapporteerd en gecommuniceerd conform de in het protocol vastgelegde afspraken over de uitwisseling van informatie. Aangezien er gedurende de engineeringsfasen ook partijen later kunnen aansluiten, zal de BIM-coördinator het protocol, waar nodig, ook updaten tijdens het project.

BURO BIM is ervaren in het opstellen van en werken met protocollen en kan deze rol goed voor u invullen.